Groovy Guide to Life

Hướng dẫn đi đến nếp sống hấp dẫn

To begin (Để bắt đầu), begin (bắt đầu).

William Wordsworth

If you don’t know (Nếu bạn không biết) where you’re going (đi đâu), any path (đường nào) will get you there (cũng sẽ đưa bạn đến đó).

Lewis Carroll

Life is really simple (Cuộc sống rất đơn giản), but we insist on (nhưng chúng ta cố) making it complicated (làm cho nó phức tạp).

Confucius

Walking with a friend (đi cùng với bạn) in the dark (trong bóng tối) is better than (còn hơn là) walking alone (đi một mình) in the light (trong ánh sáng).

Helen Keller

Opportunity is missed (Cơ hội bỏ lỡ) by most people (bởi nhiều người) because it comes (vì nó đến) dressed in overalls (trong đồ đồng phục) and looks like work (và giống như công việc).

Thomas Edison

You miss (Bạn sẽ bỏ lỡ) 100 percent of the shots (100 phần trăm cú sút) you don’t take (bạn không nắm lấy).

Wayne Gretzky

When everything seems (Khi mọi thứ dường như) to be going against you (đều chống lại bạn), remember that (hãy nhớ rằng) an airplane takes off (chiếc máy bay cất cánh) against the wind (ngược chiều gió), not with it (chứ không theo với nó).

Henry Ford

Be yourself (Hãy là chính bạn); everyone else (những người khác) is already taken (đã bị lấy mất).

Oscar Wilde

Make each day (Tạo mỗi ngày) your masterpiece (của bạn là một kiệt tác).

John Wooden

Every child is an artist (Mỗi đứa trẻ là một họa sĩ). The problem is (Vấn đề là) how to remain an artist (làm sao giữ mãi người họa sĩ đó) once we grow up (lúc chúng ta lớn lên).

Pablo Picasso

You must do the things (Bạn phải làm những điều) you think you cannot do (bạn nghĩ mình không làm được).

Eleanor Roosevelt

Write it in your heart (Viết vào tim) that every day is (mỗi ngày là) the best day of the year (ngày tuyệt nhất trong năm).

Ralph Waldo Emerson

Be kind (Hãy tử tế), for everyone you meet (vì những người bạn gặp) is fighting a hard battle (đang đánh một trận đấu gian nan).

Plato

A meowing cat (Một con mèo kêu meo meo) catches no mice (không bắt được chuột).

Yiddish Proverb

I have not failed (Tôi chưa thất bại). I’ve just found 10,000 ways (Tôi chỉ tìm được 10,000 cách) that won’t work (chưa đạt được).

Thomas Edison

Everybody is a genius (Mỗi người là một thiên tài). But if you judge a fish (Nhưng khi bạn xét đoán con cá) by its ability to climb a tree (bằng khả năng leo cây của nó), it will live its whole life (nó sẽ sống cả đời) believing that it is stupidity (tin rằng đó là sự ngu đần).

– Attributed to Albert Einstein

Hope is all the things with feathers (Hy vọng là những gì có lông) that perches in the soul (đậu lại trong tâm hồn), and sings the tunes without the words (và hát những giai điệu không lời), and never stops at all (và sẽ không bao giờ ngưng).

Emily Dickenson

Most folks are as happy (Nhiều người vui vẻ) as they make up their minds to be (do sự quyết định của chính họ).

Abraham Lincoln

Smooth seas do not (Biển êm dịu không thể) make skillful sailors (tạo ra những thủy thủ tài giỏi).

– Proverb

A man who carries (Người đàn ông bê) a cat by the tail (con mèo bằng đuôi) learns something (sẽ học được những gì) he can learn in no other way (anh sẽ không học được bằng cách khác).

Mark Twain

If music be (Nếu nhạc là) the food of love (món ăn tình yêu), play on (chơi lên)!

William Shakespeare

Be kind (Hãy tứ tế) whenever possible (bất cứ khi nào). It is always possible (Lúc nào cũng có thể).

Dalai Lama XIV

A well-spent day (Một ngày dùng xứng đáng) brings happy to sleep (đem niềm vui đến giấc ngủ).

Leonardo Da Vinci