Sám báo hiếu

Sám cầu siêu cúng mẹ

Mẹ ôi con rất đau lòng
Nhớ thương từ mẫu bế bồng nuôi con
Công lao khó nhọc mỏi mòn
Tanh hôi giặt rửa vì con ốm gầy
Con đau mẹ chạy thuốc thầy
Vái van chùa miếu đủ đầy cầu xin
Than ôi cốt nhục thâm tình
Biết sao trả đặng mẹ mình dày công.
Bây giờ nhìn cảnh đau lòng
Mẹ đã về chốn non bồng xa chơi
Bỏ con lặn hụp biển khơi
Sống trong khổ não lụy rơi chan hòa
Biết đâu tìm kiếm mẹ già
Nhìn lên hương án trong nhà quạnh hiu
Cháu con thơ dại chít chiu
Như gà mất mẹ chạy kêu lạc đàn
Lòng con thương nhớ thở than
Cơm dưng ba bát vái van mẹ về
Cổ bàn dọn cúng ê chề
Nhìn sao chẳng thấy mẹ về uống ăn
Mẹ về vãng cảnh chị Hằng
Chúng con cúng giỗ làm văn tế ruồi.
Nhắc thôi đau khổ ngậm ngùi
Nhớ thương từ mẫu sụt sùi lệ sa
Thành tâm thiết lễ trai gia
Một lòng cầu Phật Di Ðà độ vong
Nguyện cầu Ðịa Tạng thương lòng
Cứu độ hồn mẹ thoát vòng oan khiên
Cầu Ngài Tôn giả Mục Liên
Ban cho Diệu pháp, Phật truyền lục thông
Xin Ngài thương xót gắng công
Cứu độ phụ mẫu tổ tông thoát nàn
Khỏi nơi địa ngục khóc than
Về nơi Cực lạc sen vàng điểm tên.
Nguyện cầu phụ mẫu sớm lên
Liên hoa cửu phẩm nêu tên đời đời
Ở nơi Cực Lạc vui chơi
Hộ trì tang quyến thảnh thơi an nhàn
Nam mô Tịnh độ Lạc bang
Ðộ vong hồn đặng Tây phương mau về.
Nam mô Siêu Lạc Ðộ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trích “Kinh Nhựt Tụng” chùa Ðại Giác, trang 335-336, Sài Gòn 1974. Thuộc về Sám tụng sử dụng trong kỳ siêu hoặc cúng vong.

Sám báo hiếu mẫu thân

Báo ân nghĩa trọng vô biên
Huyên đường nay đã huỳnh tuyền xa chơi
Dương trần con chịu mồ côi
Hai mươi bốn thảo chưa bồi dưỡng sinh
Nhớ câu đất rộng trời dài
Sông sâu bể thẳm non đoài cách xa
Mẹ hiền khuất dạng trong nhà
Bỏ con thơ dại vào ra một mình
Ðau lòng vì nỗi tử sinh
Nhớ thương từ mẫu dứt tình biệt ly
Cháu con sầu thảm ai bi
Ra vào chẳng thấy dung nghi hàng ngày
Trời cao đất thẳm có hay
Mẹ con xa cách càng cay càng phiền
Con còn vui sống triền miên
Mất mẹ gan ruột đảo điên muôn phần
Than ôi, từ mẫu thâm ân
Biết đâu tìm kiếm phân vân đêm ngày.
Nhớ ơn cúc dục cao dày
Bây giờ chỉ thấy linh đài lạnh tanh
Sớm khuya lặng lẽ một mình
Vắng sau quạnh trước bóng hình mẫu thân
Dưỡng sanh non biển sánh bằng
Cưu mang mười tháng dạ hằng lo âu
Nhiều khi am tự khấn cầu
Cho con mạnh khỏe ngày sau nối dòng
Khi con vừa mới lọt lòng
Ba năm bú mớm ẵm bồng trên tay
Mẹ cha vất vả đêm ngày
Trông con mau lớn chẳng nài công lao
Nhứt là những lúc ốm đau
Mẹ cha khổ cực không sao nghĩ bàn
Thuốc thang luống chịu cơ hàn
Thấy con mạnh khỏe hân hoan vui mừng
Khuyên con ăn ở có chừng
Nào là trai gái giữ thuần nết na
Dạy con khắp hết việc nhà
Mẫu từ, Tử hiếu thuận hòa nên danh
Bây giờ nhìn nấm mồ xanh
Mộ đầy cỏ mọc chung quanh bịt bùng
Về nhà thấy dạng chân dung
Ðèn hương khói tỏa nhớ cùng mẫu thân
Nhớ mẹ đau khổ muôn phần
Tìm đâu gặp đặng mẫu thân dễ dàng
Lòng con thương nhớ khóc than
Cơm dưng ba bát vái van mẹ dùng
Làm sao trả thảo báo ân
Ðôi hàng châu lụy tuôn dòng thở than
Ðêm thâu giấc mộng mơ màng
Giựt mình thức giấc bàng hoàng năm canh
Mẹ đà về chốn Diêm thành
Bỏ con dương thế cam đành xót xa
Ruột đau từ đoạn thiết tha
Nhớ thương từ mẫu lệ sa khôn cầm
Năm canh con trẻ đang nằm
Áo khô nước mắt ướt dầm như mưa
Hồn về chín suối xa đưa
Diêm la quỷ sứ ngưu lừa gớm ghê
Suối vàng cũng gọi là quê
Ai ai không khỏi đọa về khổ thân
Làm con báo hiếu chuyên cần
Nguyện cầu Phật Tổ oai thần cứu ra.
Ngày nay thiết lễ trai gia (ma chay)
Lòng thành cầu Phật Di Ðà chứng minh
Quan Âm, Thế Chí đồng thinh
Ðức Ngài Ðịa Tạng độ hình mẫu thân
Hà sa chư Phật Long thần
Phóng quang tiếp dẫn mẫu thân thượng trình
Hương hồn về chốn Phật đình
Sen vàng chín phẩm hóa hình ngồi trong
Ngồi trên phẩm báu hư không
Nương theo chơn Phật thong dong Lạc thành
Mẹ đã về cõi vô sanh
Tội tiêu nghiệp dứt quả lành muôn năm.
Lạy cầu chư Phật từ tâm
Di Ðà thọ ký hồn âm trọn lành
Nguyện hồn về chốn Lạc thành
Chứng ngôi bất thối vô sanh đời đời
Cầu cho hồn đặng thảnh thơi
Hộ trì tang quyến đến nơi đạo tràng
Tụng kinh lễ Phật cầu an
Phát tâm tu niệm Lạc bang mau về.

Trích đối chiếu bổ sung từ hai bản “Liên Hoàn Sám Nguyện” và “Kinh Nhựt Tụng” chùa Ðại Giác (Sđd). Ở bản in “Liên Hoàn Sám Nguyện” thiếu mất bốn câu từ 43 đến 46 và bản in tuyển tập 55 bài Sám phổ thông trước căn cứ vào đây nên cũng thiếu. Nay bổ sung từ bản của “Kinh Nhựt Tụng” chùa Ðại Giác cho đủ với nguyên tác.

Sám báo hiếu phụ thân

Thành tâm báo hiếu con quỳ
Phụ thân nay đã biệt ly dương trần
Con chưa đáp được mười ân
Mà nay cha đã qua phần còn đâu!
Nhắc thôi thêm thảm thêm sầu
Làm con chưa trọn được câu sanh thành.
Từ nay cha đã khuất hình
Trước sau vắng vẻ gia đình quạnh hiu
Bỏ con thơ dại chít chiu
Ðâu còn như sống mà kêu con về.
Công lao khó nhọc nhiều bề
Ðêm ngày lo lắng nặng nề vì con
Ba năm nuôi dưỡng hao mòn
Chăm nom nuôi trẻ đâu còn rảnh rang.
Lắm lần cầu nguyện vái van
Cho con khôn lớn nên đàng công danh
Rồi nay con được trưởng thành
Chưa hề báo đáp công sanh phần nào
Sanh thành dưỡng dục cù lao
Gia đình gánh nặng làm sao an nhàn
Sợ con lêu lõng sa đàng
Sợ vì bịnh hoạn lại càng lo âu
Cha không lên gác xuống lầu
Bỏ con vất vả đồng sâu nắng hè
Cha không xuống ngựa lên xe
Bỏ con đói rách chịu bề lang thang
Cha không dư dả bạc vàng
Bỏ con khốn khổ cơ hàn lều tranh
Nuôi con dạy dỗ học hành
Miễn cho con đặng trưởng thành nên danh.
Thương con cha bỏ sao đành
Nay vì số phận cha đành biệt ly
Nhỏ còn thơ dại biết chi
Lớn khôn mới rõ cha thì dày công.
Từ nay hết đợi hết trông
Thi hài cha gởi ra đồng cỏ xanh.
Về thăm đâu thấy dạng hình
Bàn hương vắng vẻ đèn xanh nhang tàn.
Lòng con thương nhớ thở than
Cơm dâng ba bát vái van cha về.
Chứng cho con cháu đồng quỳ
Nguyện cha về chốn liên trì Lạc bang.
Thành tâm con lập trai đàn
Nhờ ơn Phật Tổ chứng đàn khai kinh.
Con cầu chư Phật chứng minh
Ðịa Tạng Bồ Tát thương tình độ vong.
Con nay cầu nguyện hết lòng
Cầu cho từ phụ thoát vòng khổ luân.
Mới là đáp được thâm ân
Ơn cao như núi nghĩa gần biển sâu
Thành tâm khấn nguyện cúi đầu
Từ bi tiếp dẫn xin cầu vãng sanh
Nguyện cho hồn đặng an lành
Ðồng về Cực lạc đồng sanh sen vàng.
Nam mô Tịnh độ Lạc bang
Ðộ vong hồn đặng Tây phang mau về.

Trích đối chiếu bổ sung từ hai bản “Kinh Nhựt Tụng” chùa Ðại Giác và “Liên Hoàn Sám Nguyện” (sđd).

Sám công cha

Luân hồi sinh tử khôn cùng
Sắc thân trong cõi bụi hồng phù du.
Nhớ cha đức độ nhân từ
Thương con chăm chút cũng như mẹ hiền.
Cuộc đời chìm nổi bao phen
Cha không theo gót bon chen đua đòi.
Mọi điều nhân nghĩa rạch ròi
Nên thường cam chịu thiệt thòi vô thân.
Thương con lo lắng xa gần
Vì con ăn học muôn phần hy sinh.
Lắm khi khổ nhọc quên mình
Tấm thân không thiết, tận tình chăm lo.
Thấy con siêng học gầy gò
Nên thường nhắc nhở, chăm lo ân cần.
Chắt chiu mọi chuyện tiện tằn
Chẳng chè, chẳng rượu, chẳng năng bạn bè.
Cả năm chẳng hội, không hè
Bạc bài không thích, đam mê không màng.
Cửa nhà từ chỗ bần hàn
Cần cù rán sức cho ngang bằng người.
Ðời cha kham khổ nhiều rồi
Nên cha chỉ thích con vui học hành.
Mọi điều khó nhọc đâu thành
Ðể con vững chí nên danh với đời…
Bấy lâu con vẫn nhớ lời
Sống sao cho được ra người đâu quên.
Thà cam nghèo của nghèo tiền
Giàu vì bất chính cha khuyên đừng làm.
Vâng lời mọi việc đường hoàng
Chúng con nay vẫn nghèo nàn như xưa.
Lợi danh như áng mây đưa
Rồi ba tấc đất hơn thua ra gì?
Chúng con thực sự kém chi
Kỹ sư, bác sĩ… có gì thiếu đâu.
Chỉ vì giáo dục ăn sâu
Nên mình đơn giản cháo rau qua ngày.
Nhớ lời cha dạy xưa đây
Bỗng dưng lệ thấm mắt cay mủi lòng.
Nhân lành cha mẹ gieo trồng
Chúng con vun bón vuông tròn mai sau.
Trước ngôi Tam bảo đê đầu
Nguyện cầu cha mẹ sống lâu an lành.
Mọi điều phước đức viên thành
Mong cầu Phật độ vãng sanh cõi trời.

Trích “Kinh Báo Hiếu và Vu lan” chùa Giác Ngộ XB, Sài Gòn 1994.

Sám nghĩa mẹ

Luân hồi trong kiếp ba sinh
Sắc thân trôi nổi mong mênh bệnh già.
Nay con quỳ trước Phật đà
Nguyện cầu cho mẹ tuổi già an vui.
Nhớ về chuyện cũ bùi ngùi
Mẹ cha lam lũ cả đời long đong.
Nuôi con tận tụy hết lòng
Cho con ăn học vô cùng công lao.
Nuôi con năm tháng bù đầu
Biết bao khổ nhọc dãi dầu nắng mưa.
Dạc dài chiều tối sớm trưa
Gạo đong chưa được thì chưa về nhà.
Thương con mẹ chẳng nề hà
Thức khuya dậy sớm thật là đa đoan.
Lụa là trau chuốt không màng
Cả đời lam lũ rán làm cho con.
Vì con thân thể hao mòn
Vì con mẹ chẳng phấn son bao giờ.
Nuôi con mong mỏi từng giờ
Trông con khôn lớn như chờ quả ra.
Ốm đau cũng chẳng nệ hà
Chắt chiu tằn tiện để mà nuôi con.
Mọi điều khéo léo trông nom
Mẹ thường thu vén vuông tròn trước sau.
Ru con mẹ hát ca dao
Như là hương vị mía lau ngọt ngào.
Nhẹ nhàng âm điệu thanh tao
Ðã từng thấm lịm ăn vào tim con.
Mẹ không áp dụng roi đòn
Nhưng lời mẹ nói lại còn hơn cơ.
Mẹ không roi vọt bao giờ
Mỗi lời mẹ nói tựa hoà thơ ra.
Những lời ý nhị thật thà
Lại còn thấm mát hơn là mưa to.
Mỗi lần khuyên nhủ dặn dò
Những lời mẹ dạy là pho “truyền kỳ”
Mỗi lần luân lý ra thì
Mẹ dùng tục ngữ khác gì hiền nhân…
Những lời dạy bảo ân cần
Chúng con nguyện mãi ghi tâm thực hành.
Suốt đời cha mẹ ở lành
Chúng con vẫn nguyện tận tình noi theo.
Nhân lành cha mẹ từng gieo
Chúng con trân trọng dẫu nghèo không buông.
Nay Vu Lan, cúng dường Tam bảo
Nguyện Phật đà phước báo mẹ cha
Yên vui hạnh phúc tuổi già
Ðến hồi trăm tuổi sanh qua cõi trời.

Trích “Kinh Báo Hiếu và Vu Lan,” Thích Nhật Từ và Phan Khắc Nhượng biên soạn, chùa Giác Ngộ ấn hành nội bộ, Sài Gòn 1994.

Sám Vu Lan

Đệ tử chúng con
Vâng lời Phật dạy
Ngày rằm tháng bảy
Gặp hội Vu Lan
Phạm vũ huy hoàng
Đốt hương đảnh lễ.
Mười phương Tam thế
Phật, Pháp, Thánh Hiền
Noi gương đức Mục Kiền Liên
Nguyện làm con thảo.
Lòng càng áo não
Nhớ nghĩa thân sinh
Con đến trưởng thành
Mẹ dày gian khổ
Ba năm nhũ bộ
Chín tháng cưu mang.
Không ngớt lo toan
Quên ăn bỏ ngủ
Ấm no đầy đủ
Cậy có công cha
Chẳng quản yếu già
Sanh nhai lam lũ.
Quyết cùng hoàn vũ
Phấn đấu nuôi con
Giáo dục vuông tròn
Đem đường học đạo.
Đệ tử ơn sâu chưa báo
Hổ phận kém hèn
Giờ này quỳ trước đài sen
Chí thành cung kính
Đạo tràng thanh tịnh
Tăng bảo trang nghiêm.
Hoặc thừa tự tứ
Hoặc hiện tham thiền
Đầy đủ thiện duyên
Dủ lòng lân mẫn
Hộ niệm cho:
Bảy kiếp cha mẹ chúng con
Đượm nhuần mưa pháp.
Còn tại thế:
Thân tâm yên ổn
Phát nguyện tu trì.
Đã qua đời:
Ác đạo xa lìa
Chóng thành Phật quả.
Ngửa trông các đức Như Lai
Khắp cõi hư không
Từ bi gia hộ.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Trích từ “Kinh Diễn nghĩa” của Tổ Huệ Đăng soạn. Tổ đình Thiên Thai Bà Rịa ấn hành 1967.

Sám hiếu từ

Nước sông nọ có nguồn mới chảy.
Hạt thóc kia có cấy mới lên
Phàm phu cho đến Thánh Hiền
Nếu không cha mẹ sao nên thân người
Trong mười tháng mặt xanh da bủng
Vì nuôi con bụng ỏng lưng eo
Ba năm bú mớm nâng niu
Cam sài mẹ chịu hẩm hiu mẹ buồn
Hai bầu sữa nước nguồn khôn ví
Dạ nuôi con sá kể nhọc nhằn.
Ðêm đông ấp nệm ủ chăn
Chiếu giường ẩm ướt dành thân mẹ nằm
Năm canh những âm thầm với bóng
Mong cho con chóng lớn nên người
Tháng hè như nấu như sôi
Tay xoa tay quạt mồ hôi đầm đìa.
Hàm răng cũng thường khi biếng xỉa.
Ðài gương soi cũng để bụi mờ
Xuân xanh mấy chốc đã già.
Trời cao bể rộng khôn mà ví ơn.
Còn cha phải tìm cơm lo cháo
Vì con lo quần áo đơn mền.
Một ngày dần một lớn lên
Ðón Thầy tìm bạn bút nghiên học hành
Dạy ăn nói cho thành khuôn phép
Ðạo làm người dạy biết nông sâu
Lại cho dựng vợ gả chồng
Gây cơ lập nghiệp nối dòng mai sau
Công đức nặng trên tày non Thái
Ðạo làm con ta phải biết ngần
Sớm khuya phụng dưỡng chuyên cần
Ðem lòng phụng Phật sự Tăng mới là
Khi ăn ở vào ra hầu hạ
Dung nhan thường hòa nhã vui tươi
Không may trái nắng trở trời
Tìm thầy tìm thuốc đêm ngày dưỡng nuôi
Mùa nóng nực không ngơi tay quạt
Tiết ngày đông sắp đặt màn chăn
Vì cha mẹ quý hơn thân
Nhẹ bên tình ái, nặng phần cù lao
Gương hiếu hạnh kể sao cho xiết
Muôn điều lành kể liệt đầu tiên
Kìa như Nghiêu Thuấn vua hiền
Bởi tùy thuận ý chẳng phiền lòng cha
Ông Mạnh Tử sương sa rét mướt
Mảnh áo lau cảm được lòng từ
Gương con nuôi mẹ chuyện xưa
Kìa ông Quách Tử trời cho lọ vàng.
Chẳng qua đấng anh hùng hào kiệt
Hiếu có tròn sự nghiệp mới cao
Muốn người thoát khỏi trần lao
Công ơn cốt dục nỡ nào làm quên
Vứt bỏ tấm thân nên chẳng đoái
Quyết mọi điều ân ái bước ra
Sắc trần chẳng chút nhuộm qua
Giàu sang trò ảo, vinh hoa chuyện đời
Chí Lục độ bằng mười rắn rỏi
Chữ Từ ân thúc gọi bên tai
Vì mình thoát khỏi trần ai
Mẹ cha hẳn được lên đài tiêu dao
Ðấng Ðại giác kề bao nhiêu kiếp
Vì sinh thành chịu chết cũng cam
Mục Liên dốc một hiếu tâm
Thần thông đắc đạo ơn thâm trả đền.
Mẹ ngục tối trở lên Tịnh độ
Con như ngài tiến bộ mới cao
Ba la mật thác sinh vào
Là ngài Ðịa Tạng má đào lạ thay
Gậy tích trượng ra tay cứu mẫu
Ngọc minh châu soi thấu cõi đời
Kiếp sau lại trở làm người
Với tên Quang Mục đứng ngồi nghiêm trang
Thích trứng cá mẹ mang tội báo
Vào ngục ngài hóa đạo sinh thiên
Hiếu như thế mới nên đại hiếu
Tu như ngài mới hiểu đường tu
Dẫu như thế tục khư khư
Ngọt bùi ấm lạnh chăm lo thân thờ.
Một ngày yên giấc ngàn thu
Hồn mê ngơ ngẩn bây giờ nương đâu?
Hiếu thế tục, chỉ trầu cơm nước
Hiếu Phật đà giải thoát luân hồi
Dám khuyên khắp cả mọi người
Báo ơn khá tỏ chớ sai lầm đường
Khuyên cha mẹ ngày thường niệm Phật
Miệng hằng nên nói thật ăn chay
Chúng sanh nghiệp sát đừng gây
Tu hành thập thiện trồng cây phúc lành
Dù một kiếp chưa thành chánh giác.
Song nhân lành quả chắc có phen
Làm người phải dứt trần duyên
Tu hành gắng gỏi báo đền ơn sâu
Khỏi mang tiếng cạo râu cắt tóc
Không thẹn thân khoát phúc điền y
Phật nhà trước hãy thờ đi.
Phật nhà chưa biết, biết chi Phật chùa
Lời thành thật con vừa trình tấu
Cầu Thế Tôn hiểu thấu lòng con
Từ bi tế độ vuông tròn (vong hồn)
Siêu sanh lạc quốc ngồi trên đài vàng.
Nam Mô Siêu Lạc Ðộ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Bài truyền khẩu chép lại (chưa rõ xuất xứ) do Dương Kinh Thành cung cấp. Tìm thấy trong tập bản thảo đánh máy của tủ sách Giác Ðạo Như Tâm, Thủ Ðức 1979. Cùng tựa đề “Kệ nhớ ơn cha mẹ”.

Sám cầu siêu cửu huyền thất tổ

Nam mô Phật Tổ Thích Ca
Tây phương giáo chủ Di Ðà chứng minh
Quan Âm, Thế Chí oai linh
Phổ Hiền, Ðịa Tạng tận tình chứng tri
Nhờ ân Phật lực từ bi
Chứng lòng đệ tử đồng thì nguyện ra
Cầu cho thất tổ siêu qua
Sanh về Phật quốc ngự tòa bảo châu
Ngưỡng mong Phật pháp cao sâu
Cữu huyền thoát khổ sầu nghiệp vương
Sanh qua cảnh Phật miên trường
Chẳng còn đau khổ sáu đường thế gian
Dứt lìa mối nợ trái oan
Hưởng phước thanh nhàn, thọ mạng vĩnh miên
Lòng thành nguyện trước Phật tiền
Ðộ cho Thất tổ Cửu huyền siêu thăng
Lục thân quyến thuộc nghiệp căn
Vãng sanh Tịnh độ, đồng đăng liên đài
Vào trong cửu phẩm cao ngai
Hưởng phần khoái lạc đêm ngày thảnh thơi
Chúng con cung kính đồng thời
Cầu xin Tam bảo chứng nơi lòng thành
Nguyện cho tất cả chúng sanh
Âm siêu dương thới cõi thanh dựa kề
Người người đắc giác lìa mê
Sớm gieo hạt giống Bồ đề vào tâm.
Nam Mô Siêu Lạc Ðộ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trích theo kinh cầu siêu, hệ phái Khất Sĩ, Thành Hội Phật giáo TPHCM ấn hành 1994.

Sám giác linh thầy

Cúi đầu kính lạy Phật phương tây
Ðạo Sư tiếp dẫn chúng sanh này
Con nay phát nguyện về Lạc quốc
Xin Phật đoái thương tiếp độ nhanh
Di Ðà sáu chữ hồng danh
Một lòng chuyên niệm vãng sanh liên trì
Cõi cực lạc đến kỳ hoa nở
Phóng hào quang rực rỡ sáng lòa
Từ trong cây báu hiện ra
Muôn ngàn linh giác nhu hòa nương mây
Tu tịnh nghiệp về đây chung hưởng
Người vãng sanh tăng trưởng phước duyên
Ta bà nhứt niệm cần chuyên
Tây phương chứng quả tịch viên Niết bàn
Nay chúng đẳng trang hoàng Tam bảo
Hiệp Tăng Ni, bổn đạo thượng đường
Chí thành dâng nén tâm hương
Nguyện cầu chư Phật mười phương độ Thầy
Ðược giác ngộ hóa thân cực lạc
Ðộ chúng con giải thoát tu hành
Cõi đời ly biệt tử sanh
Bao hàng đệ tử cam đành chia ly
Nỗi thảm sầu ai bi thương tiếc
Chốn thiền môn khuất biệt bóng Thầy
Chỉ còn tứ chúng đông đầy
Hiệp đoàn cầu giác linh Thầy vãng sanh
Ðường sanh tử mấy ai tránh khỏi
Kiếp tu hành mong mỏi thoát mê
Dẫu rằng sống gởi thác về
Bóng qua cửa sổ chẳng hề thở than
Quảy tích trượng lên hàng chư Tổ
Thôi còn đâu thiên cổ bóng người
Công viên quả mãn đủ đầy
Ðường về cực lạc chân Thầy bước sang
Thuyền Bát nhã thuận buồm xuôi gió
Biển ba đào tách dặm trái ngang
Hôm nay thiết lập đạo tràng
Chí thành cầu nguyện lạc bang Thầy về
Tình sư phụ ân thâm tợ hải
Nghĩa học trò hiếu đạo dường non
Chúng con tấc dạ mỏi mòn
Nhớ lời Thầy dạy sắc son ghi lòng
Thân hành đạo chẳng nài khó nhọc
Chí thoát trần sen mọc phương tây
Lo tròn nhiệm vụ cõi nầy
Xa lìa nhà cửa tâm Thầy an nhiên
Rời cảnh khổ xả thân tứ đại
Bỏ báo thân trở lại kim thân
Chúng con cảm niệm thâm ân
Một đời giáo dưỡng thành nhân muôn người
Hoa vẫn nở dẫu đời sanh diệt
Phút vãng sanh phân biệt rõ ràng
Nguyện Thầy chứng ngộ đạo vàng
Hoa sen thượng phẩm ngự hàng thượng nhân
Thầy về Phật an thân tự tại
Thoảng đâu đây còn lại bóng hình
Ngôi chùa, cảnh cũ, sách kinh
Còn ai dạy bảo đệ huynh mỗi ngày!
Xa trần tục thoát ngoài sanh tử
Quả Bồ đề bổ xứ siêu phương
Xưa nay giáo pháp chiêu chương
Chỉ rằng giác ngộ là phương tu hành
Ðời hóa đạo nên danh một thuở
Cõi ta bà mãn nguyện lui chân
Xưa kia đức Phật Thế Tôn
Song lâm thị tịch kim ngôn còn truyền
Dẫu là Phật thánh hiền tột phẩm
Báo thân này trở lại thế gian
Mãn duyên giải thoát an nhàn
Trụ ngôi bất thối tịnh bang trở về
Cầm đèn tuệ đề huề tiếp dẫn
Ðộ Tăng Ni tứ chúng noi gương
Dắt dìu bổn đạo mười phương
Thoát vòng sanh tử xa đường vô minh
Kiếp nhơn sanh ngục hình trăm tuổi
Khổ ta bà đắm đuối lợi danh
Thầy nay đạo quả viên thành
Ðộ cho tứ chúng tu hành trọn nên
Cầu giác linh sớm lên quả Phật
Hồi ta bà cứu khổ sanh linh
Hóa duyên độ chúng hữu tình
Ðồng về cực lạc vô sinh đời đời
Sống hành đạo thác thời về Phật
Tín, hạnh tròn, mãn nguyện vãng sanh
Bao nhiêu công đức lợi lành
Thảy đồng hồi hướng xây thành Lạc bang.

Phỏng theo “Nghi Thức Tụng Niệm” chùa Niệm Phật, Ðồng Bổn soạn lại, Xá Lợi tự, TPHCM 1997.

Sám văn cầu siêu cho cha

Tử sanh giã biệt tình thâm
Làm sao gặp đặng kiếm tầm thấy cha?
Ruột đau từ đoạn thiết tha
Con thơ còn dại, cha đà bỏ đi!
Cháu con sầu thảm biệt ly
Nhìn quanh đâu thấy dung nghi cha mình!
Than ôi phụ tử thâm tình
Chừng nào gặp lại bóng hình của cha?
Nhớ thương đau xót thiết tha
Cơm dâng ba bát xin cha chứng lòng.
Tưởng rằng hiếu thảo nối dòng
Một nhà sum hợp phụng rồng vui chơi.
Ngờ đâu cha lại qua đời
Bỏ con côi quạnh ở nơi dương trần.
Chẳng còn gặp lại phụ thân
Ðể con phụng dưỡng báo ân sanh thành.
Công lao dạy dỗ học hành
Trông cho con đặng nên danh với đời.
Bé thơ thương mến chẳng rời
Chưa nên khôn lớn cha thời bỏ con!
Nhớ cha tấc dạ mỏi mòn
Ân sâu chưa trả khiến con đau lòng.
Hồi nào chăm sóc bế bồng
Bây giờ cha đã ra đồng cỏ xanh!
Nuôi con mong được trưởng thành
Mà con chưa báo công sanh một ngày!
Nhắc thôi lệ rớt ngắn dài
Nhớ thương từ phụ biết ngày nào quên.
Công ơn chưa trả chưa đền
Mà nay cha đã sớm trên mây ngàn.
Lòng con thương nhớ thở than
Nguyện cầu siêu độ chay đàn tụng kinh.
Ngưỡng cầu Phật Tổ chứng minh
Ðộ vong thân phụ vãng sinh Liên trì.
Cầu xin đức Phật A Di
Ðộ hồn giải thoát đồng qui lạc thành.
Về nơi Tịnh độ tu hành
Hoa sen cửu phẩm nêu danh liên đài.
Quan Âm Thế Chí các ngài
Tiếp vong dẫn lối đến ngay sen vàng.
Nam mô Tịnh độ lạc bang
Ðộ vong hồn đặng Tây phang mau về.
Nam Mô Siêu Lạc Ðộ Bồ Tát Ma Ha Tát