Beacon of HOV

I never asked for nothin’ I don’t demand of myself. Honesty, loyalty, friends & then wealth. Death before dishonor & I tell you what else. I tighten my belt ’fore I beg for help.

Tao chưa hỏi điều gì tao không yêu cầu ở bản thân tao. Chân thật, trung thành, bạn bè, và sau đó là sự giàu có. Chết trước nhục nhã và tao sẽ kể thêm một điều nữa. Tao thắt dây nịt trước khi tao cầu xin sự giúp đỡ.

“Justified My Thug”