Beacon of HOV

Go against Jigga? Yo ass is dense. I’m about a dollar, what the fuck is fifty cents?

Chóng chọi với Jigga? Mày thật đần độn. Tao là đô la, 50 Cent là gà?

“It’s Hot (Some Like It Hot)”